Resan i Story Game Tactic Rymden nupsak581-Leksaker

Tactic Resan i Rymden Story Game
Road Rippers - 4 X 4 Monster Truck Snake Bite med ljud ljus

Resan i Story Game Tactic Rymden nupsak581-Leksaker

Teddykompaniet - Ebba cream 23 cm

 

I ett fungerande rättssamhälle lagförs och straffas de som bryter mot lagen. Lagarna visar vad vi anser vara rätt och fel. De straff som utdöms skall spegla hur allvarligt samhället ser på brott. Ett flertal färska domar visar tydligt att det finns ett glapp mellan brott och straff. Den som misshandlar eller begår övergrepp mot barn kommer ofta lindrigt undan. Antingen frias de helt eller får låga straff. Till skillnad mot exempelvis ekonomiska brott som ger betydligt hårdare straff.

Det här vill vi förändra! Skärp straffen och inrätta en särskild barndomstol med specialutbildade åklagare, domare och nämndemän, där handläggningen sker skyndsamt.

Utsatta barn behöver hjälp och i många fall även skydd mot fortsatta övergrepp. Idag brister vårt samhälle på flera olika sätt: Tingsrtten-ansg-att


Varför barndomstol?

Barn som berättar eller visar tecken på att vara utsatta för sexuella övergrepp tas inte på allvar, trots att larmrapporterna har duggat tätt de senaste 20 åren. Som tomtebloss har debatten blossat upp, utan att någon förändring skett. Nu behöver vi ta krafttag!

Det är mycket oroväckande att ett stort antal brottsmisstankar aldrig blir utredda eller lagförda. De ärenden som går vidare till domstol har ofta haft långa väntetider. Endast ett fåtal av dessa leder till fällande dom. Det kan gå flera år från en polisanmäld brottsmisstanke till avslutad rättsprocess. Under tiden passerar barndomen. Det strider mot såväl artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter som mot svensk lagstiftning.

Vid våld och övergrepp inom familjen innebär nedlagda polisutredningar att barnet tvingas bo kvar hos den förälder som misstänks förgripa sig på det. I de fall då den andra föräldern skyddar sitt barn, utan stöd från myndigheterna, så riskerar hon/han att förlora vårdnaden och anklagas för egenmäktighet vilket leder till fängelsestraff.  I det fall den skyddande föräldern döms placeras barnet hos den misstänkte förövaren. Den skyddande föräldern ställs inför moment 22. Enligt föräldrabalken är han/hon skyldig att skydda sitt barn.

För det utsatta barnet får detta förödande konsekvenser. Barnets utveckling,Dmd-fr-grovtsjälvbild och psykiska hälsa påverkas inte bara av brottet i sig utan också av de följdverkningar en utdragen process och ett uteblivet stöd för med sig. Barnet blir dubbelt belastat.

Svensk lagstiftning är redan tydlig när det gäller våld och övergrepp i barnens närmiljö och den visar att sådana missförhållanden inte är en privat angelägenhet för familjen. Vi behöver därför inte fler lagar.

Domstolen är den myndighet som har störst inverkan på ett utsatt barns liv. Idag avgörs dessa fall i allmän domstol där nödvändig specialistutbildning saknas. Man lutar sig mot utredningar gjorda av socialtjänst och polis, två myndigheter i kris som ofta dessutom saknar kunskap. Det ingår Man-frias-fr-vldtkt-mot (1)exempelvis inte i socionomernas utbildning att lära sig vilka varningsklockor man ska ta fasta på eller hur man på bästa sätt skyddar ett utsatt barn. När domen väl har fallit så finns det ingenstans att vända sig. Det är mycket svårt att få prövningstillstånd. BO går inte in i enskilda ärenden. JO är restriktiva med vilka fall de väljer att granska. Vidare har Sverige inte undertecknat det tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger enskilda barn rätt att klaga till FN.


Fördelar med barndomstol

En tidig insats från samhällets sida kan vara livsavgörande för de barn som utsätts för våld och andra övergrepp. Vi skulle minska det enskilda barnets lidande, under barndomen och längre upp i åren.

Inrättandet av en särskild barndomstol skulle innebära:

  • Kortare handläggningstider
  • Snabbare skyddsinsatser för barnen
  • Barnets förtroende för rättsväsendet och för vuxenvärlden i stort skulle förbättras
  • Snabbare behandlingsinsatser
  • Likvärdigt rättsskydd oavsett var i landet barnet bor
  • Snabbare rehabilitering
  • Färre oskyldiga skulle dömas
  • Minskade samhällskostnader

Barn som berättar eller visar tecken på att vara utsatta men inte blir tagna på allvar får ofta psykiska problem, hamnar i missbruk eller i andra destruktiva beteenden. Detta påverkar hela samhället och kostar oerhörda summor varje år. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att upptäcka och hjälpa utsatta barn i god tid.

I Sverige finns redan andra specialdomstolar och nu är det dags för särskilda barndomstolar med utbildade åklagare, domare och nämndemän. Handläggningen skall ske skyndsamt. Vi måste ha ett rättssamhälle, med en tydlig och enhetlig linje, som kan skydda våra barn!

Bakom vårt krav står:

Madeleine Leijonhufvud – professor emeritas i straffrätt
Monica Dahlström-Lannes – f.d. vålds och sexualbrottsutredare
Ulla Lemberg –  filmare och fotograf samt grundare av Change Attitude
Stefan Sauk – skådespelare
Kjell Bergqvist – skådespelare

FRAM TILLS DESS ATT BARNDOMSTOLEN ÄR PÅ PLATS ERBJUDER VI STÖD TILL BARNENS FÖRÄLDRAR.  GENOM ATT HJÄLPA DEM RÄDDAR VI DERAS BARN. MER INFORMATION OM DETTA FINNER BRIO World - 33622 Grönt passagerartåg


button

 

Beskrivning

Frakt & Retur

Samla barnen och spela Resan i Rymden Story Game från Tactic tillsammans.

– Övervaka rymdskeppen som viner runt i galaxen
– Försök att markera ett av skeppens fullständiga bana
– För att vinna måste spelaren ha skarp blick och god iakttagelseförmåga

Innehåll: 6 astrobräden, 2 tärningar, 102 planetbrickor, regler och sagobok
  • Artikelnummer267059
  • Ålder4 - 7 år

Sophie the giraffe - Sophie Nyckelskallra

Plus Plus - Basic Firetruck and crew 480 pcs

Stort Fia med knuff

Our Generation - Elizabeth Ann 46 cm KidKraft - Leksaksmat Set 30 delar

Maileg - Bucket & Mop

Print Friendly, PDF & Email