Ravensburger Pussel Patrol 3 x 49 bitar Paw nupsak414-Leksaker

Bex Sport - Jättememory | Sense - Artist - Startset Färgpennor | Kontakt | Rubens Cutie - Extrakläder (Summertime) Insider Plus - Fördjupande nyheter och analys. Inget tjafs.
Ravensburger Pussel Paw Patrol 3 x 49 bitar
Swimpy - UV-tält med förvaringsväska

Ravensburger Pussel Patrol 3 x 49 bitar Paw nupsak414-Leksaker

Jellycat Cordy Roy Pig

 

I ett fungerande rättssamhälle lagförs och straffas de som bryter mot lagen. Lagarna visar vad vi anser vara rätt och fel. De straff som utdöms skall spegla hur allvarligt samhället ser på brott. Ett flertal färska domar visar tydligt att det finns ett glapp mellan brott och straff. Den som misshandlar eller begår övergrepp mot barn kommer ofta lindrigt undan. Antingen frias de helt eller får låga straff. Till skillnad mot exempelvis ekonomiska brott som ger betydligt hårdare straff.

Det här vill vi förändra! Skärp straffen och inrätta en särskild barndomstol med specialutbildade åklagare, domare och nämndemän, där handläggningen sker skyndsamt.

Utsatta barn behöver hjälp och i många fall även skydd mot fortsatta övergrepp. Idag brister vårt samhälle på flera olika sätt: Tingsrtten-ansg-att


Varför barndomstol?

Barn som berättar eller visar tecken på att vara utsatta för sexuella övergrepp tas inte på allvar, trots att larmrapporterna har duggat tätt de senaste 20 åren. Som tomtebloss har debatten blossat upp, utan att någon förändring skett. Nu behöver vi ta krafttag!

Det är mycket oroväckande att ett stort antal brottsmisstankar aldrig blir utredda eller lagförda. De ärenden som går vidare till domstol har ofta haft långa väntetider. Endast ett fåtal av dessa leder till fällande dom. Det kan gå flera år från en polisanmäld brottsmisstanke till avslutad rättsprocess. Under tiden passerar barndomen. Det strider mot såväl artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter som mot svensk lagstiftning.

Vid våld och övergrepp inom familjen innebär nedlagda polisutredningar att barnet tvingas bo kvar hos den förälder som misstänks förgripa sig på det. I de fall då den andra föräldern skyddar sitt barn, utan stöd från myndigheterna, så riskerar hon/han att förlora vårdnaden och anklagas för egenmäktighet vilket leder till fängelsestraff.  I det fall den skyddande föräldern döms placeras barnet hos den misstänkte förövaren. Den skyddande föräldern ställs inför moment 22. Enligt föräldrabalken är han/hon skyldig att skydda sitt barn.

För det utsatta barnet får detta förödande konsekvenser. Barnets utveckling,Dmd-fr-grovtsjälvbild och psykiska hälsa påverkas inte bara av brottet i sig utan också av de följdverkningar en utdragen process och ett uteblivet stöd för med sig. Barnet blir dubbelt belastat.

Svensk lagstiftning är redan tydlig när det gäller våld och övergrepp i barnens närmiljö och den visar att sådana missförhållanden inte är en privat angelägenhet för familjen. Vi behöver därför inte fler lagar.

Domstolen är den myndighet som har störst inverkan på ett utsatt barns liv. Idag avgörs dessa fall i allmän domstol där nödvändig specialistutbildning saknas. Man lutar sig mot utredningar gjorda av socialtjänst och polis, två myndigheter i kris som ofta dessutom saknar kunskap. Det ingår Man-frias-fr-vldtkt-mot (1)exempelvis inte i socionomernas utbildning att lära sig vilka varningsklockor man ska ta fasta på eller hur man på bästa sätt skyddar ett utsatt barn. När domen väl har fallit så finns det ingenstans att vända sig. Det är mycket svårt att få prövningstillstånd. BO går inte in i enskilda ärenden. JO är restriktiva med vilka fall de väljer att granska. Vidare har Sverige inte undertecknat det tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger enskilda barn rätt att klaga till FN.


Fördelar med barndomstol

En tidig insats från samhällets sida kan vara livsavgörande för de barn som utsätts för våld och andra övergrepp. Vi skulle minska det enskilda barnets lidande, under barndomen och längre upp i åren.

Inrättandet av en särskild barndomstol skulle innebära:

 • Kortare handläggningstider
 • Snabbare skyddsinsatser för barnen
 • Barnets förtroende för rättsväsendet och för vuxenvärlden i stort skulle förbättras
 • Snabbare behandlingsinsatser
 • Likvärdigt rättsskydd oavsett var i landet barnet bor
 • Snabbare rehabilitering
 • Färre oskyldiga skulle dömas
 • Minskade samhällskostnader

Barn som berättar eller visar tecken på att vara utsatta men inte blir tagna på allvar får ofta psykiska problem, hamnar i missbruk eller i andra destruktiva beteenden. Detta påverkar hela samhället och kostar oerhörda summor varje år. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att upptäcka och hjälpa utsatta barn i god tid.

I Sverige finns redan andra specialdomstolar och nu är det dags för särskilda barndomstolar med utbildade åklagare, domare och nämndemän. Handläggningen skall ske skyndsamt. Vi måste ha ett rättssamhälle, med en tydlig och enhetlig linje, som kan skydda våra barn!

Bakom vårt krav står:

Madeleine Leijonhufvud – professor emeritas i straffrätt
Monica Dahlström-Lannes – f.d. vålds och sexualbrottsutredare
Ulla Lemberg –  filmare och fotograf samt grundare av Change Attitude
Stefan Sauk – skådespelare
Kjell Bergqvist – skådespelare

FRAM TILLS DESS ATT BARNDOMSTOLEN ÄR PÅ PLATS ERBJUDER VI STÖD TILL BARNENS FÖRÄLDRAR.  GENOM ATT HJÄLPA DEM RÄDDAR VI DERAS BARN. MER INFORMATION OM DETTA FINNER BRIO My Home Town - 30381 Ambulans med ljus och ljud


button

 

Beskrivning

Frakt & Retur

Pussla, tänk och klura med tre spännande premiumpussel – i samma förpackning! Se hur de häftiga bilderna på karaktärerna från Paw Patrol växer fram när du lägger var bit på sin plats. När du är klar med det ena pusslet så är det bara att börja på de andra. I boxen får du tre pussel med 49 bitar var.

Antal bitar: 3 x 49
 • ArtikelnummerL-8092784-0000
 • Säkerhet
 • Ålder5 - 10 år

Meiya & Alvin Bitring (Mus)

Plasto - Middagsservis Svart och rosa

Kids Concept Kök Natur Grå

Molli Toys - Björn 25 cm BRIO - 30054 Bjällerskallra (Natur)

Franck & Fischer Aktivitetsleksak (Vit)

Print Friendly, PDF & Email